مدیریت مهم ترین عامل در حیات ،رشد و بالندگی یا مرگِ سازمان هاست

مدیر ، روند حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب را هدایت می کند و در هر لحظه برای ایجاد آینده ای بهتر در تکاپوست اما یک مدیر چگونه می تواند بدون ارتباط برقرار کردن با مدیران ارشد ،سازمان های دیگر و حتی زیردستان خود موفق باشد ؟

علم ارتباطات به شمات می آموزد در جایگاه یک مدیر بتوانید اوضاع را کنترل کنید ، با زبان بدن افراد آشناشوید و مهارت های مذاکره را به کار گیرید ...

کارگاه های آموزشی تخصصی

به زودی با کارگاه های آموزشی تخصصی همراهتان خواهیم بود
Image

صدای مردم صدای خداست "Boden"

امروزه بیشترین دغدغه ی فکری قدرت طلبان برای دست یابی به مقامات و مناصب و همچنین مشغله ی ذهنی حاکمان و رئیسان برای تداوم یا ارتقاء جایگاهشان بدست آوردن لبخند رضایت و چراغ سبز از افکار عمومی است مخلص کلام آنکه در دنیای امروز قدرت ، محبوبیت ،مشروعیت و مقبولیت در اردوگاه افکار عمومی خیمه زده است

مقالات علوم ارتباطات

طراحی و اجرا

یکان پرداز آسیا

علیرضا رسولی

منوچهر زهیری