مفاهیم علمی بازاریابی

همه مردم در زندگي خود با بازاريابي در ارتباط هستند. بازاريابي وسيله‌اي است كه از طريق آن استاندارد زندگي مردم توسعه يافته است. تعداد زيادي از افراد فكر مي‌كنند كه بازاريابي با فروش يكي است، اما ...

در حقيقت فعاليت بازاريابي قبل و بعد از عمل فروش نيز انجام مي شود. بازاريابي عملاً فعاليتهاي زيادي را مانند تحقيقات بازاريابي، توسعه كالا، توزيع، قيمت گذاري، فروش شخصي و غيره را شامل شده و هدف ارضاي نيازهاي خريدارن و همزمان نيل به اهداف سازماني مي‌باشد.


مديريت بازاريابي عبارت است از تجزيه و تحيل، برنامه ريزي، اجرا و كنترل فعاليتهاي طرح ريزي شده به منظور ايجاد، ساخت و حفظ مبادلات و روابط مفيد متقابل با بازارهاي مورد نظر جهت دست‌يابي به اهداف سازماني. رسيدن به اين هدف بستگي دارد به تجزيه و تحليل منظم و مشخص شده‌اي از نيازها، خواسته‌ها، استنتاجها و ترجيهاي بازار مورد نظر و واسطه‌هاي آنها به عنوان پايه و زيربنايي براي تصميمات مؤثر در مورد كالا، قيمت، ارتباطات و توزيع.


مفهوم قديم مديريت بازاريابي با كالاهاي موجود شركت آغاز شده و بازاريابي را عمل فروش و تشويق و ترغيب خريداران براي به دست آوردن سواد از طريق افزايش فروش مي‌داند. مفهوم جديد با خريداران فعلي و بالقوه شركت آغاز شده و سود را از طريق ايجاد رضايت خريدار جست و جو مي‌كند و اين كار را با تنظيم برنامه بازاريابي كامل و وسيعي كه در سطح شركت صورت مي‌گيرد به انجام مي‌رساند. مفهوم راهبردي بازاريابي تمركز مديريت بازاريابي را به مشاركتهاي راهبردي و تثبيت موقعيت شركت از طريق ارتباط بين فروشندگان و خريداران در زنجيره ارزش با هدف ايجاد ارزش براي مشتريان تغيير داده است.

طراحی و اجرا

یکان پرداز آسیا

علیرضا رسولی

منوچهر زهیری